REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STRZELNICY 

                        Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 marca 2000 r.
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
(Dz. U. Nr 18, poz. 234; ost.zm.2002.03.31 Dz.U.02.23.238)

W związku z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 

Strzelnica w miejscowości ZAPADY, gmina GODZIANÓW w obrębie działki nr 55 jest własnością PRZEMYSŁAW ROSZKOWSKI tel. 603 940 523
 który jest administratorem obiektu.

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE STRZELNICY

Strzelnica jest obiektem przeznaczonym do organizowania i prowadzenia zajęć strzeleckich, szkoleniowych, imprez sportowychi rekreacyjnych oraz przystrzeliwania broni. Na strzelnicy można strzelać ze wszystkich rodzajów broni palnej długiej i krótkiej oraz broni pneumatycznej.

Korzystanie  z obiektu strzelnicy może odbywać się wyłącznie za zgodą administratora obiektu

1. Obiekt może być udostępniony dla:

  a) organizacji strzeleckich i ich członków oraz instytucji

    uprawnionych do prowadzenia szkoleń strzeleckich

  b)osób posiadających pozwolenia na broń

 c)uczestników zawodów i imprez strzeleckich organizowanych przez podmioty wynajmujące strzelnicę

  d)młodzieży szkolnej w celu realizacji programu szkolenia

  e)pasjonatów uprawiających strzelectwo  wyczynowo i rekreacyjnie

2. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy i poleceń osób funkcyjnych.

3. Użytkownicy strzelnicy przed przystąpieniem do strzelania zobowiązani są do okazania :

  a) dokumentu uprawniającego do posiadania broni .

  b) dokumentu tożsamości w przypadku braku przedmiotowego

    uprawnienia.

  c) udokumentowania pobytu na strzelnicy w książce rejestru pobytu na strzelnicy

  d )potwierdzenia własnoręcznym podpisem znajomości zasad bezpieczeństwa  oraz znajomości regulaminu strzelnicy.

4. Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy obowiązane są do korzystania z  ochronników słuchu i okularów ochronnych.

5. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne w/g stawek ustalonych przez   administratora obiektu .

6. Dopuszcza się użytkowanie strzelnicy przez osoby posiadające 

pozwolenie na broń bez udziału obecności prowadzącego strzelanie na strzelnicy.

 

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

 

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 

2. Na strzelnicy zabrania się:

1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.


3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się: 

1) regulamin strzelnicy,

2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,

3) plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego,

c) dróg ewakuacji,

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności.

4) wykaz sygnałów alarmowych,

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej. 

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub administrator  strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

 

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń palną krótką nosi się rozładowaną, zabezpieczoną z pustą komorą nabojową, schowaną w kaburze lub przeznaczonych do przenoszenia pojemnikach, obowiązkowo z odłączonym magazynkiem. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

    Broń palną długą nosi się rozładowaną, zabezpieczoną z pustą komorą nabojową, lufą skierowaną pionowo do góry lub pojemniku przeznaczonym do przenoszenia broni, obowiązkowo z odłączonym magazynkiem. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z pustą komorą nabojową.

7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.


Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

3. Po komendzie zatrzymującej strzelanie, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

4. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko za zgoda prowadzącego strzelanie który określi warunki nadzoru nad zwierzęciem.

5. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy  lub stanowiące

    swoim zachowaniem zagrożenie będą niezwłocznie usuwane z    terenu strzelnicy

7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.